Voorwaarden

Algemeen

Gedragsregels opmerkingen

Databank

Software Punt behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot de databank, zonder motivering en ongeacht reden, te weigeren. Wie Belde Mij zal hieromtrent niet communiceren.

De gebruiker van de databank is zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die hij op de website plaatst. Software Punt accepteert alleen berichten die in de Nederlandse- of Engelse taal zijn geplaatst. Software Punt is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie die op de website worden geplaatst. Software Punt is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de databank en/of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. De gebruiker is exclusief (met uitsluiting van Software Punt) aansprakelijk voor elke vordering die dienaangaande door derden zouden worden ingesteld en zal Software Punt dienaangaande integraal vrijwaren en schadeloosstellen (met inbegrip van gerechts- en advocatenkosten).

De databank is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke commercialisering van de verstrekte informatie of gebruik ervan voor niet- persoonlijke doeleinden, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

De gebruiker stemt ten aller tijden in:

Software Punt heeft te allen tijde en ongeacht de reden het recht om berichten van haar website te verwijderen zonder kennisgeving aan de betrokkene. Software Punt hoeft haar beslissing niet te motiveren en zal hieromtrent evenmin communiceren. Tegen deze verwijdering is geen bezwaar mogelijk. Verder kan Software Punt bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen aangifte doen.

Software Punt verwerkt de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruikers van de databank in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het gebruik van de databank verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de bovenstaande bepalingen te zijn.